دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
PR002-صمدی

PR002-صمدی

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
ارز دیجیتال - تک جلسه ای

ارز دیجیتال - تک جلسه ای

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
LS3-1

LS3-1

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
PR002

PR002

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
KO003 (دوشنبه -پنجشنبه)

KO003 (دوشنبه -پنجشنبه)

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
HW101

HW101

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
HW204

HW204

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
PR001- هلن عابدینی

PR001- هلن عابدینی

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
201

201

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
14000518-86-HW302

14000518-86-HW302

دوره اینترنتی 4 جلسه
7