دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
PR002-14000903-34 (یکشنبه -سه شنبه 8:30)

PR002-14000903-34 (یکشنبه -سه شنبه 8:30)

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
پایتون مقدماتی و پیشرفته

پایتون مقدماتی و پیشرفته

دوره اینترنتی 4 جلسه
15
KO004(دوشنبه پنجشنبه )

KO004(دوشنبه پنجشنبه )

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
Listening & Speaking (استاد خانم سرخی)

Listening & Speaking (استاد خانم سرخی)

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
HW102

HW102

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
Chinese-1

Chinese-1

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
HW301

HW301

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
PR002-صمدی

PR002-صمدی

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
ارز دیجیتال - تک جلسه ای

ارز دیجیتال - تک جلسه ای

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
LS3-1

LS3-1

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
PR002

PR002

دوره اینترنتی 4 جلسه
3