دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

دوره اینترنتی 1 جلسه
16
نگرش تحلیلی بر اقتصاد ایران

نگرش تحلیلی بر اقتصاد ایران

دوره اینترنتی 1 جلسه
16
سمینار یک (dba urmia)

سمینار یک (dba urmia)

دوره اینترنتی 1 جلسه
17
روش تدوین رساله دکتری

روش تدوین رساله دکتری

دوره اینترنتی 1 جلسه
3