دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
ریاضی خصوصی(آي ناز شريفی)

ریاضی خصوصی(آي ناز شريفی)

دوره اینترنتی 1 جلسه
3
ریاضی خانم مقصودی

ریاضی خانم مقصودی

دوره اینترنتی 1 جلسه
3
خصوصی ریاضی (اد)

خصوصی ریاضی (اد)

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
خصوصی ریاضی (م)

خصوصی ریاضی (م)

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
ریاضی گروه B تبریز(17-19)

ریاضی گروه B تبریز(17-19)

دوره اینترنتی 4 جلسه
14
ریاضی گروه A تبریز (15-17)

ریاضی گروه A تبریز (15-17)

دوره اینترنتی 1 جلسه
17
  ریاضی گروه C تبریز(11-9)

ریاضی گروه C تبریز(11-9)

دوره اینترنتی 2 جلسه
18