دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
هوش خصوصی (آي ناز شریفی)

هوش خصوصی (آي ناز شریفی)

دوره اینترنتی 1 جلسه
3
هوش گروه B2021

هوش گروه B2021

دوره اینترنتی 9 جلسه
15
هوش گروه A2021

هوش گروه A2021

دوره اینترنتی 4 جلسه
15
هوش گروه C2021

هوش گروه C2021

دوره اینترنتی 9 جلسه
17