دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کلاس هندسه آقای رحیم پوران

کلاس هندسه آقای رحیم پوران

دوره اینترنتی 4 جلسه
35
کلاس ریاضی استاد برزگر

کلاس ریاضی استاد برزگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
36
کلاس ریاضی استاد خانم جوانشیر

کلاس ریاضی استاد خانم جوانشیر

دوره اینترنتی 1 جلسه
17
دوره کاربردی تولید موشن گرافیک

دوره کاربردی تولید موشن گرافیک

دوره اینترنتی 1 جلسه
12
تربیت متخصص کلیپ سازی

تربیت متخصص کلیپ سازی

دوره اینترنتی 1 جلسه
13
ریاضی 2 مدرس استاد جوانشیر

ریاضی 2 مدرس استاد جوانشیر

دوره اینترنتی 1 جلسه
3
تومر A مدرس استاد نسرین خدایی

تومر A مدرس استاد نسرین خدایی

دوره اینترنتی 4 جلسه
14
هندسه / مدرس استاد پوران

هندسه / مدرس استاد پوران

دوره اینترنتی 3 جلسه
2
هوش / مدرس استاد عظیمی

هوش / مدرس استاد عظیمی

دوره اینترنتی 1 جلسه
37
ریاضی / مدرس استاد جوانشیر

ریاضی / مدرس استاد جوانشیر

دوره اینترنتی 1 جلسه
2
ریاضی/ مدرس استاد مصطفوی

ریاضی/ مدرس استاد مصطفوی

دوره اینترنتی 4 جلسه
1
دوره آموزش تربیت متخصص فتوشاپ

دوره آموزش تربیت متخصص فتوشاپ

دوره اینترنتی 4 جلسه
22