دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
برند سازی و تجاری سازی محصول

برند سازی و تجاری سازی محصول

دوره اینترنتی 4 جلسه
42
مدیریت تولید صنایع دستی

مدیریت تولید صنایع دستی

دوره اینترنتی 4 جلسه
40
 HSE ایمنی و بهداشت

HSE ایمنی و بهداشت

دوره اینترنتی 9 جلسه
33
طراحی سنتی ویژه شاغلین

طراحی سنتی ویژه شاغلین

دوره اینترنتی 4 جلسه
37
بازاریابی بین المللی

بازاریابی بین المللی

دوره اینترنتی 4 جلسه
42