دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
Corel Draw	13981203-102

Corel Draw 13981203-102

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
نرم افزار حسابداری هلو

نرم افزار حسابداری هلو

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
Linux 13981119-85

Linux 13981119-85

دوره اینترنتی 4 جلسه
15
تربیت متخصص گرافیک

تربیت متخصص گرافیک

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
فتوشاپ

فتوشاپ

دوره اینترنتی 4 جلسه
11
تربیت متخصص پایتون

تربیت متخصص پایتون

دوره اینترنتی 29 جلسه
9
HW202

HW202

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
LS1-1

LS1-1

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
HWR4

HWR4

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
LS1-1

LS1-1

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
روش تحقیق (DBA)

روش تحقیق (DBA)

دوره اینترنتی 4 جلسه
16
LS5-3

LS5-3

دوره اینترنتی 4 جلسه
8