دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
PR002-14000903-34 (یکشنبه -سه شنبه 8:30)

PR002-14000903-34 (یکشنبه -سه شنبه 8:30)

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
پایتون مقدماتی و پیشرفته

پایتون مقدماتی و پیشرفته

دوره اینترنتی 4 جلسه
15
KO004(دوشنبه پنجشنبه )

KO004(دوشنبه پنجشنبه )

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
Listening & Speaking (استاد خانم سرخی)

Listening & Speaking (استاد خانم سرخی)

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
HW102

HW102

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
سمپوزیوم(کارشناسی ارشد-MBA991 ,981)

سمپوزیوم(کارشناسی ارشد-MBA991 ,981)

دوره اینترنتی 4 جلسه
26
Chinese-1

Chinese-1

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
HW301

HW301

دوره اینترنتی 4 جلسه
6