مدیریت استراتژیک - استاد میرزائی دریانی
شهرام میرزائی دریانی
  • مدرسشهرام میرزائی دریانی
  • نام دورهمدیریت استراتژیک - استاد میرزائی دریانی
  • شهریهرایگان
توضیحات

سرفصل ها
  • موضوع 1
  • موضوع 2
  • موضوع 3
  • موضوع 4