تربیت متخصص پایتون
رقیه رنجبر
 • مدرسرقیه رنجبر
 • نام دورهتربیت متخصص پایتون
 • شهریهرایگان
توضیحات

سرفصل ها
 • مرور جلسات برگزارشده و افزودن نکات جدید برای مطالب گفته شده
 • ساختارداده ای مجموعه set
 • آرایه
 • تابع یا متد
 • توابع بی نام و انواع آرگومان و روشهای فراخوانی
 • فایل و عملیات نوشتن و خواندن و .... بر روی فایل
 • توابع بازگشتی - کتابخانه os
 • برنامه های کاربردی - کتابخانه tkinter
 • طراحی فرم
 • برنامه نویسی در فرم
 • طراحی منوبار و تب کنترل و ....
 • پیاده سازی یک application و ذخیره اطلاعات داخل فایل
 • کار با بانک اطلاعاتی
 • موضوع 14