پایتون مقدماتی و پیشرفته
  • مدرسنامشخص
  • نام دورهپایتون مقدماتی و پیشرفته
  • شهریهرایگان
توضیحات

    

سرفصل ها
  • جلسات رکورد شده
  • فایلهای مورد نیاز
  • موضوع 3
  • موضوع 4