مدیریت تولید و عملیات - استاد نوروزی - تابستان 1401
داود نوروزی
  • مدرسداود نوروزی
  • نام دورهمدیریت تولید و عملیات - استاد نوروزی - تابستان 1401
  • شهریهرایگان
توضیحات

سرفصل ها
  • فایل جلسات رکورد شده
  • موضوع 2
  • موضوع 3
  • موضوع 4