روش های کمی در مدیریت - استاد آقالاری - تابستان 1401
موسی آقالاری
  • مدرسموسی آقالاری
  • نام دورهروش های کمی در مدیریت - استاد آقالاری - تابستان 1401
  • شهریهرایگان
توضیحات

درس روش های کمی

سرفصل ها
  • فایل جلسات رکورد شده
  • موضوع 2
  • موضوع 3
  • موضوع 4