مهارت های عمومی مدیریت (3) تابستان 1401
نادر بهلولي
  • مدرسنادر بهلولي
  • نام دورهمهارت های عمومی مدیریت (3) تابستان 1401
  • شهریهرایگان
توضیحات

سرفصل ها
  • فایل جلسات رکورد شده
  • موضوع 2
  • موضوع 3
  • موضوع 4