روش های کمی در مدیریت - استاد شاهی بهار 99
رضا شاهی
  • مدرسرضا شاهی
  • نام دورهروش های کمی در مدیریت - استاد شاهی بهار 99
  • شهریهرایگان
توضیحات

سرفصل ها
  • موضوع 1
  • موضوع 2
  • موضوع 3
  • موضوع 4