استاد عبداله عظمت تکمه داش
عبداله عظمت تکمه داش
  • مدرسعبداله عظمت تکمه داش
  • تخصصنامشخص
ارسال پیام به استاد
معرفی استاد

  • مدیر عامل موسسه سیستم های یارا رهنمود
  • اریاب ارشد تعالی سازمانی
  • ارزیاب تعالی منابع انسانی
  • مشاور منابع انسانی و تعالی سازمانی