لیست اساتید
جستجو
اساتید
علی طهباز هندی
علی طهباز هندی
تخصص: نامشخص
محل اقامت: تبریز
تعداد درس‌ها: 3

رضا شاهی
رضا شاهی
تخصص: نامشخص
محل اقامت: تبریز
تعداد درس‌ها: 3

ستار آهنگر دیبازر
ستار آهنگر دیبازر
تخصص: نامشخص
محل اقامت: تبریز
تعداد درس‌ها: 1

عبداله عظمت تکمه داش
عبداله عظمت تکمه داش
تخصص: نامشخص
محل اقامت: تبریز
تعداد درس‌ها: 2

  • مدیر عامل موسسه سیستم های یارا رهنمود
  • اریاب ارشد تعالی سازمانی
  • ارزیاب تعالی منابع انسانی
  • مشاور منابع انسانی و تعالی سازمانی

محمد فلاح
محمد فلاح
تخصص: نامشخص
محل اقامت: تبریز
تعداد درس‌ها: 3